ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن دفتر 3-07136275031*07136264277پشتيبان(سيستمي) پشتيبان کيش خ فقيه 09365478185 تماس حاصل نموده یا به آدرس شيراز،خ عفيف آباد،کوچه 4 کدپستي:7183876313 مراجعه نمایید.